Skip to main content
Bez kategorii

Regulamin współpracy

By 2017-02-0313 grudnia, 2023No Comments

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AGENCJA REKLAMOWA AGRAFFKA D. Mikiciuk-Ciołek i M. Ciołek Spółka Cywilna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady współpracy między Agencją Reklamową (dalej: Agencja) a Klientem. Klient, składając zamówienie na usługi Agencji, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. ZAKRES USŁUG Agencja świadczy usługi w zakresie reklamy i promocji, zgodnie z ustaleniami zawartymi podczas składania zamówienia. Agencja zobowiązuje się do wykonania usług z należytą starannością, zgodnie ze sztuką i standardami branży.

III. ZAMÓWIENIA I REALIZACJA Zamówienia są przyjmowane przez Agencję drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Agencji. Agencja wymaga akceptacji projektu lub zgłoszeniu poprawek, po każdym przesłaniu ich do klienta. Agencja zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BŁĘDY Akceptacja projektów przez Klienta jest równoznaczna z dokładnym zapoznaniem się z nimi przez Klienta. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zastrzeżenia i błędy wykryte przez Klienta po realizacji zlecenia, które było poprzedzone akceptacją Klienta. Tym samym, wszelkie zmiany wprowadzane po akceptacji i realizacji projektu mogą generować dodatkowe koszty dla Klienta oraz wydłużać czas realizacji projektu.

V. PRAWA AUTORSKIE Klient jest odpowiedzialny za legalność oraz zgodność z prawem przesłanych przez siebie plików, bądź treści wykorzystanych do stworzenia projektów przez Agencję. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw osób trzecich związanych z treścią zamówionych materiałów. Wszystkie prawa autorskie do projektów graficznych wykonanych przez Agencję, w tym prawa do plików projektowych, należą do Agencji. Zastrzegamy prawo do udostępniania plików projektowych wyłącznie w formatach służących do akceptacji. Wszelkie inne formaty plików mogą być udostępniane według indywidualnie ustalonej ceny. Niniejsza klauzula ma na celu ochronę naszych praw autorskich i zasobów intelektualnych. Każde naruszenie tej klauzuli będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i może być podlegać odpowiednim środkom prawnym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient zostanie poinformowany o wszelkich zmianach w Regulaminie na bieżąco. Regulamin obowiązuje od dnia jego akceptacji przez Klienta.